AnsVietnam – Nhà phân phối thiết bị tự động hóa-thiết bị công nghiệp-thiết bọ đo lường của các hãng Towa seiden, Balluff, Vaisala, Valbia, Pora, RMF, EGE, Unitronics...

Metrix Vietnam Accessory Code: AC 8978-211-0002
Cable/Standard Connector Assembly - XXXX = XXX.X  m. (with teflon cable).
   
Union Elecom Vietnam Model: UP850S24
Power supply
   
Balluff Vietnam BCC0HZL
BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-050 Double-Ended Cordsets
Balluff Vietnam BCC0JCN
BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 Single-Ended Cordsets
Balluff Vietnam BAE00P0
BAE LX-VS-LW200-S26 Strip lights
Balluff Vietnam BAE0103
BAE PD-VS-014-05 Industrial Controllers
Balluff Vietnam BNS01U2
BNS 819-B03-R08-40-11 Mechanical multiple position switches
Balluff Vietnam BCC08LT
BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030 Connector/cable