ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC HANS SCHMIDT VIETNAM-ĐẠI LÝ ANS VIETNAM

List code: Máy đo lực căng cố định, loại cơ Hans schmidt vietnam-Stationary, mechanical Hans schmidt 

TENSION METER Q9 Tension ranges from 2 - 10 cN to 50 - 1000 cN

Model Tension Ranges
cN
Measuring Head Width*
mm
SCHMIDT
Calibration Material**
Q-10 2 - 10 65 mm PA: 0.12 mm Ø
Q-20 2 - 20 65 mm PA: 0.12 mm Ø
Q-30 3 - 30 65 mm PA: 0.12 mm Ø
Q-50 5 - 50 65 mm PA: 0.12 mm Ø
Q-100 10 - 100 65 mm PA: 0.12 mm Ø
Q-200 20 - 200 65 mm PA: 0.12 mm Ø
Q-300 20 - 300 65 mm PA: 0.20 mm Ø
Q-500 50 - 500 85 mm PA: 0.20 mm Ø
Q-1000 50 - 1000 85 mm PA: 0.30 mm Ø

TENSION METER DX2S: 10 tension ranges from 10 - 50 cN to 5 - 20 daN

Model Tension Ranges
cN
Measuring Head Width*
mm
SCHMIDT
Calibration Material**
DX2S-50 10 - 50 54 PA: 0.12 mm Ø
DX2S-120 20 - 120 54 PA: 0.12 mm Ø
DX2S-200 20 - 200 54 PA: 0.12 mm Ø
DX2S-400 20 - 400 54 PA: 0.20 mm Ø
DX2S-1000 50 - 1000 54 PA: 0.30 mm Ø
DX2S-2000 200 - 2000 116 PA: 0.50 mm Ø
DX2S-5000 400 - 5000 116 PA: 0.80 mm Ø
DX2S-8000 1000 - 8000 116 PA: 1.00 mm Ø
DX2S-10K 2.5 - 10 daN 116 PA: 1.00 mm Ø
DX2S-20K 5 - 20 daN 216 PA: 1.50 mm Ø

TENSION METER MK: 8 tension ranges from 3 - 12 cN to 50 - 400 cN

Model Tension Ranges
cN
Measuring Head Width*
mm
SCHMIDT
Calibration Material**
MK-12 3 - 12 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-20 5 - 20 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-30 5 - 30 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-50 10 - 50 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-100 10 - 100 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-250 20 - 250 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-300 20 - 300 56 PA: 0.20 mm Ø
MK-400 50 - 400 56 PA: 0.20 mm Ø