ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI PORA-ANS VIETNAM

 

Position Control-Bộ điều khiển vị trí
 
Controller
PR-DPA-400
PR-DPA-400C
PR-DPA-450
PR-DPA-450C
PR-DPA-550
PR-DPA-400P/PB, PR-DPA-450P
PR-DPA-450P
PR-DPA-550P/PB
PR-UDA TYPE
PR-DPA-100
PR-DPA-100L
PR-DPA-150
PR-DPA-150L
PR-DPA-200
PR-DPA-250
PR-102 TYPE
PR-102LIFT
PR-SV102N
PR-106A-A/M, A/C
PR-SV101N, PR-SV101LN
PR-RC-100
PR-106A-A/M, A/C Remote Controller
 
SENSOR-Cảm biến
PR-AW-IR TYPE 
PR-SMI TYPE
PR-PMI TYPE
PR-OPD TYPE
PR-OPS2
PR-OPS TYPE
PR-LSC-21
PR-LD TYPE
PR-SM TYPE
PRE-SW TYPE
PRE-SWL TYPE
PR-WPD TYPE
PR-VMI TYPE
PR-WIP-070
PR-WIR-140
PR-LPS/LPD/LPS2
PR-DU30W
PR-DU50W
PR-IR30W
PR-IR50W
PR-L16WA
PR-DL10W
PR-B20N
PR-S30W
 
CYLINDER POSITION DETECTOR-Xy lanh
PR-LS TYPE
PR-ELS TYPE
PR-CPM TYPE
 
HYDRAULIC PRESSURE UNIT
PR-SV-50G, PR-SV-80G
PR-SV-N20-I, PR-SV-N40-I, PR-SV-N60-I
PR-SV-101F-C, PR-SV-201F-C
PR-SV-201F-M, PR-SV-213F-C
PR-SV-S301FH, PR-SV-S501FH
PR-SV-501FH, PR-SV-701FH
PR-SV1-550FH, PR-SV1-750FH
 
GUIDE
PR-MES TYPE
PR-MED TYPE
PR-HES TYPE
PR-HED TYPE
PR-MCD/HCD TYPE
 
GUIDE ROLLER
PR-MCD-C23 TYPE
PR-MCD TYPE
 
MOTOR ACTUATOR & HYDRAULIC POWER CYLINDER
PR-BS TYPE
PR-BM TYPE
PR-LC TYPE
PR-HC TYPE
 
OTHER PRODUCTS
PR-C12