LMGZ-Force Measuring Bearing LMGZ-FMS Vietnam, LMGZ, A203, C203, CA203, F202, FA202, LMGZ.D, CZ205, UMGZ, UMGZ.P, SMGZ, PMGZ, IMGZ, RMGZ900, RMGZ900mini, RMGZ100B, RMGZ200, RMGZ300A, RMGZ400 / 600, RMGZ800A, CR, DMGZ, ZMGZ, JG205, EMGZ306A, EMGZ307, EMGZ31, EMGZ310.ComACT, EMGZ309, EMGZ321, EMGZ491.PNET, EMGZ492.PNET, EMGZ491.ECAT, EMGZ492.ECAT, EMGZ321.EIP, EMGZ309.EIP , EMGZ473.W ,EMGZ600 , EMGZ474 , CMGZ309 , CMGZ309.EIP, ExMGZ100/200.ATEX, FMS, Sensor, Force, Measuring, bearing, roller, load cell, loadcell, tension, controller, đại lý FMS, FMS vietnam, Đại lý phân phối FMS

FMS Vietnam - Đại lý phân phối chính thức - Đại lý ANS Vietnam 

FMS LMGZ Force Measuring Bearing
FMS A203 Force Measuring Sensors
FMS C203 Force Measuring Sensor
FMS CA203 Force Measuring Sensor
FMS F202  Force Measuring Sensor
FMS FA202 Force Measuring Sensor with Dead Shaft Adapter
FMS LMGZ.D  Double Range Force Measuring Bearing
FMS CZ205  Force Measuring Journal
FMS UMGZ Force Measuring Bearing Block
FMS UMGZ. Force Measuring Block with increased stiffness as a drop-in replacement for Philips s
FMS SMGZ  Hermetically Sealed Measuring Block for Strip Tension Control
FMS PMGZ  Hermetically Sealed Measuring Block for the paper industry
FMS IMGZ  Force Measuring Roller
FMS RMGZ900  Force Measuring Roller
FMS RMGZ900mini  Force Measuring Roller
FMS RMGZ100B  Force Measuring Roller
FMS RMGZ200  Compact Measuring Roller for Rotating Applications
FMS RMGZ300A  Force Measuring Roller
FMS RMGZ400 / 600  Force Measuring Roller
FMS RMGZ800A  Force Measuring Roller
FMS CR  Force Measuring Roller
FMS DMGZ  Load Cell
FMS ZMGZ  Force Measuring Journal
FMS JG205  Force Measuring Journal
FMS EMGZ306A  Compact Tension Measuring Amplifier
FMS EMGZ307  Extra Robust Tension Measuring Amplifier
FMS EMGZ310  Digital Tension Measuring Amplifier
FMS EMGZ310.ComACT  Digital Tension Measuring Amplifier with Optional Operation via FMS ComACT
FMS EMGZ309  Digital Tension Measuring Amplifier
FMS EMGZ321  Left/right Tension Measuring Amplifier
FMS EMGZ491.PNET  Single-Channel Amplifier for PROFINET IO
FMS EMGZ492.PNET  Dual Channel Amplifier for PROFINET IO
FMS EMGZ491.ECAT  Single-Channel Amplifier for EtherCAT®
FMS EMGZ492.ECAT  Dual-Channel Amplifier for EtherCAT®
FMS EMGZ321.EIP  Left/Right Tension Measuring Amplifier with EtherNet/IP-Bus
FMS EMGZ309.EIP  Measuring Amplifier with EtherNet/IP Bus
FMS EMGZ473. Tension Measuring Amplifiers
FMS EMGZ600   Digital Tension Measuring Amplifier
FMS EMGZ474  PROFIBUS® Tension Measuring Amplifiers
FMS CMGZ309  Digital Tension Controller
FMS CMGZ309.EIP  Web Tension Controller with EtherNet/IP Interface
FMS ExMGZ100/200.ATEX Intrinsically Safe Barrier for Zone 1

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất!!!

Hot line: 0916551124  (@ Duyên)
[E]: ngocduyen.ans@ansvietnam.com
Sky: duyen_ans
Website: tudonghoaans.com

Blogger | Sites | Wordpress

ANS VIETNAM là một trong những Công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy móc, thiết bị cho ngành công nghiệp, điện công nghiệp và điều khiển tự động của các hãng nổi tiếng :Celduc Vietnamsterilair vietnamVaisala VietnamBalluff VietnamMetrix VietnamKofloc VietnamMeister VietnamAGR VietnamElectro Sensor VietnamMts Sensor VietnamHans Schmidt VietnamFMS VietnamIMO VietnamSanko Denshi VietnamTakuwa VietnamTowa Seiden VietnamPCB Vietnam,…