ANS Vietnam  -  Đại lý  phân phối công tắc Bernstein - Germany:

6091100002 SD-SU1 EX -2M-               C
6091100004 SD-SU1 EX -5M-               C
6091100005 SD-SU1 EX -9M-               C