100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: AP-V85P
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: FU-95
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: FS-N11N
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: FS-N12N
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: AP-13S
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: VT-V7
Note: sp ko kèm đĩa, phần mềm download cập nhật trên mạng
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: FU-57TE
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: FS2-60
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: F-2HA
100% Japan Origin Keyence  Vietnam Model: FU-35FA
100% Japan Origin Keyence  Vietnam Model: FS-V11
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: GT2-71N
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: VT3-V7
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: SL-V40H
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: GA-223
100% Japan Origin Keyence Vietnam Correct Code: LV-H62
(LV-6H2)
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: EV-108M
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: EM-080
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: EM-005
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: EM-054
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: MS2-H50
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: GL-RB11+ GL-R32H+ GL-RP5N
Included Ful Set:
- GL-RB11 (2pcs)
- GL-R32H (1pc)
- GL-RP5N(1pc)
100% Japan Origin Keyence Vietnam Correct Code: SL-V12H
(SL-V12H-T)
Note:
- SL-V12H = (SL-V12H-T+SL-V12H-R)
- Chỉ bán 1 set không bán rời
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: OP-83180
100% Japan Origin Keyence Vietnam Model: SL-VS3
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: FU-45X
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: FU-67V
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: FU-25
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: FU-57TZ
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: FS-N11N
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: GT2-H32
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: GT2-71N
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: GT2-CH2M
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: GT2-71D
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: EM-005
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: FU-41TZ
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: OP-76874
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: GT-H10
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: GT-H11
Note: Please confirm the code
100% Japan Origin Keyence Vietnam Correct: GT2H12
(Code: GT-H12)
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: FU-86Z
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: U-77
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: MS2-H50
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: KV-700
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: EM-030
100% USA Origin Keyence Vietnam Code: FS-V31
100% Japan Origin Keyence Vietnam Code: FS-N11N